Skredriskkartering Ångermanälven – Lågflygning med hängande last med start vecka 40

Skredriskkartering Ångermanälven – Lågflygning med
helikopter med hängande last
Statens geotekniska institut (SGI) gör skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med
hjälp av klimatanpassningsanslag. Längs Ångermanälven har MSB (f.d. Räddningsverket) tidigare genomfört stabilitetskartering inom utvalda bebyggda områden. MSB:s och SGI:s karteringar har olika syften och kompletterar varandra. MSB karterar släntstabilitet i områden med befintlig bebyggelse och för
dagens klimatförhållanden, medan SGI gör en övergripande skredriskanalys som inbegriper sannolikheten
för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att ge ett förbättrat planeringsunderlag för berörda kommuner.
Under oktober månad 2018 utförs geofysiska undersökningar med helikopter utmed Ångermanälven, ca
600 m på var sida älven mellan Hammarsbron och Näsåker (se figur 1). Helikoptern flyger på cirka 70
meters höjd över marken med en mätram hängande 30 meter under sig (se figur 2). Flygningarna sker
tvärs älven längs parallella mätlinjer med 75 meters mellanrum. Helikoptern flyger med ca 80 km/tim och
kommer därför endast att vara över din mark en kortare stund. Helikoptern flyger inte direkt över byggnader eller inom tätbebyggda områden.
Syftet med undersökningarna är se vilka jordarter marken består av. Resultat från flygmätningen ger tillsammans med övrigt underlagsmaterial från bland annat geotekniska fältundersökningar, en sammanhängande jordlagermodell för skredriskkarteringen längs Ångermanälven. Mätningarna utförs av det
danska företaget SkyTEM Survey Aps på uppdrag av SGI. Metoden som används är ett helikopterburet
system som mäter jordlagrens och berggrundens egenskaper till cirka 200 meters djup.
Utegående hästar och andra djur kan störas av helikoptern. Mätningarna planeras starta den 3 oktober och
pågå under ca 2 veckor beroende på väderförhållanden. Undersökningen kommer börja i området kring
Hammarsbron och sluta uppe i Näsåker. Uppdaterad information om vilket område som kommer att flygas de närmaste dagarna hittar ni på SGI:s hemsida: www.swedgeo.se
För mer information eller om ni önskar veta tidpunkt för överflygningen av just ditt område kontakta:
Ulrika Isacsson, ulrika.isacsson@swedgeo.se tel. 031 – 778 65 70
Kontakt på SkyTEM är Per Gisseloe pgg@skytem.com, tel. +45 8620 2050.

Dela InlÄgg