Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap
Björn Eriksson (Ordf.) 2013-2017
Ulf Hamrén (Vice ordf.) 2015-2019
Conny Eriksson 2013-2017
Stig-Olov Eriksson 2015-2019
Maria Holmberg 2013-2017
Tommy Sjölund 2015-2019
Lars-Åke Ericsson 2013-2017
Adjungerande ungdomar till styrelsen: Nathalie Forsman och Emmy Hansson

Valberedning: Per-Olof Näsström(sammankallande), Tommy Åhlin, Malin Strinnlund, Torsten Sundin och Kristina Wallin

Sid 1 (3)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017 för Ådalens Travsällskap.

Datum: Tisdag 25 april. Tid: Kl 18:00. Plats: Travrestaurangen, Arena Dannero.

Travsällskapets ordförande Björn Eriksson hälsade välkommen med kort sammanfattning av kvällens planerade innehåll varefter han förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 1. Val av ordförande.
Till ordförande vid stämman valdes Anders Westin

§ 2. Anmälan av sekreterare.
Styrelsen anmälde att man valt Anton Eriksson som sekreterare vid stämman.

§ 3. Val av justeringsmän.
Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt att tillika vara rösträknare valdes
Göran Thorén och Bo Nordin.

§ 4. Fastställande av röstlängd.
Röstlängd fastställdes genom sedvanligt upprop och konstaterades att 39 medlemmar hörsammat kallelsen. Närvarande enligt följande; Jens Berglund, Anders Bodin(Salom), Rolf Bylund, Lars-Åke Ericsson, Anton Eriksson, Björn Eriksson, Conny Eriksson, Stig-Olov Eriksson, Lars-Göran Forslund, Ulf Hamrén, Ann-Sofie Ivarsson, Rolf Jonsson, Elisabeth Lundgren, Bo Nordin, Per-Olof Näsström, Leif Olsson, Bo Sahlén, Roger Sandström, Tommy Sjölund, Malin Strinnlund, Torsten Sundin, Göran Thorén, Kristina Wallin, Lars-Erik Westin, Anders Westin, Lena Westman, Monica Åberg, Tommy Åhlin
§ 5. Kallelse till stämman.
Fastslogs att kallelse till stämman skett i behörig ordning via utskick fem veckor före mötet.

§ 6. Styrelsens årsredovisning.
Mötets ordförande Anders Westin gick igenom rubrikerna i bokslutet 2016 och Styrelseordförande Björn Eriksson redogjorde för sällskapets ekonomi som är fortsatt mycket god men att Dannero kommer att få lägre medel framåt beroende på det nya fördelningssystem som kommer att gälla fr.o.m. 2018.

§ 7. Revisorernas berättelse.
Sällskapets revisor Ola Asplund redogjorde för revisionsberättelsen och att styrelsen skött sitt uppdrag på bra sätt.

§ 8. Resultat- och balansräkning.
Fastställdes resultat- och balansräkning samt godkändes styrelsens förslag att överföra
6 394 768 kronor i ny räkning.

§ 9. Ansvarsfrihet. Sid 2(2)
Beviljades enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman.

§ 10. Arvode.
Fastställdes enligt valberedningens förslag om oförändrat arvode uppgående till ett och ett halvt basbelopp (exkl reseräkningar) att fritt fördelas inom styrelsen.
Arvode åt revisorer och revisorssuppleanter enligt räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter.
Beslutades enligt valberedningens förslag att välja om Björn Eriksson, Conny Eriksson, Maria Holmberg, Lars-Åke Ericsson för en period om fyra år.

§ 12. Val av styrelseordförande för ett år.
Omvaldes, med acklamation, Björn Eriksson som styrelsens ordförande intill nästkommande årsmöte.

§ 13. Val av revisorer och suppleanter.
Omvaldes enligt valberedningens förslag ordinarie revisorerna Ola Asplund (godkänd revisor) och Per-Erik Altin (förtroendevald) samt revisorsuppleanterna Hanna Hedin (godkänd revisor) och Monica Åberg (förtroendevald).

§ 14. Utseende av valberedning.
Omvaldes Malin Strinnlund, Torsten Sundin, Kristina Wallin. Tillkom på nyval gjorde Tommy Åhlin och Per-Olof Näsström som ersättare för Lars-Göran Forslund och Kurt Lövgren som avböjt omval. Per-Olof Näsström utsågs av mötet till ny sammankallande.

§ 15. Av medlem väckt förslag.
Förelåg inga.

§ 16. Från styrelsen hänskjutna förslag.
Förelåg inga.

§ 17. Ev ärenden enligt §§ 7, 10, 30 och 31.
Förelåg inga.

Mötets ordförande Anders Westin tackade för ett trivsamt möte varefter han förklarade mötet avslutat och sedan själv tackades med en blombukett.
Traditionsenligt bjöds sedan på gott fika varpå sällskapets ordförande Björn Eriksson svarade på sällskapets frågor.

Vid protokollet: Justeras:

……………………………… …………………………………..
Anton Eriksson, sekr. Anders Vestin, ordförande

Justeras: Justeras:

……………………………… …….. ………………………………………
Göran Thorén, justeringsman Bo Nordin, justeringsman