Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap
Björn Eriksson (Ordf.) 2013-2017
Ulf Hamrén (Vice ordf.) 2015-2019
Conny Eriksson 2013-2017
Stig-Olov Eriksson 2015-2019
Maria Holmberg 2013-2017
Tommy Sjölund 2015-2019
Lars-Åke Ericsson 2013-2017
Adjungerande ungdomar till styrelsen: Nathalie Forsman och Emmy Hansson

Valberedning: Lars-Göran Forslund(sammankallande), Kurt Lövgren, Malin Strinnlund, Torsten Sundin och Kristina Wallin

Hur gör man för att bli medlem i Ådalens Travsällskap? Då betalar man in 300 kr (100 kr under 25 år) på vårt bg:762-9264 Märk inbetalningen med namn. Skicka även ett mail till info@dannero.se med vad ärendet gäller, namn, adress och födelsedatum.

Protokoll ÅTS Höstmöte
prot-hostmote-ats
prot-hostmote-ats2

Stadgar för Ådalens Travsällskap
Föreningens namn och firma
§ 1
Föreningens namn och firma är Ådalens Travsällskap.
Föreningens ändamål
§ 2
Föreningens ändamål är särskilt:
att anordna travtävlingar.
att verka för att intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt
engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar.
att säkerställa och utveckla travsportens breddförankring, ungdomsverksamhet och utbildnings-verksamhet.
att verka för en stabil ekonomisk tillväxt genom att främja en god utveckling av totalisatorspelet
inom regionen.
att långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter, som stödjer kärn-verksamheten, utvecklas.
Föreningens säte
§ 3
Föreningens styrelse har sitt säte i Kramfors kommun.
Verksamhets- och räkenskapsår
§ 4
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.
Anslutning till Svensk Travsport
§ 5
Föreningen, som är en ideell förening, ska vara ansluten till Svensk Travsport (ST), och följa förbundets stadgar, reglementen och övriga av förbundet utfärdade bestämmelser.

Medlemskap
§ 6
I föreningen ska finnas minst 40 medlemmar. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som
styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut om vägrat medlemskap ska, om vederbörande skriftligen begär det, underställas närmast
följande föreningsstämma för slutlig prövning.
Hedersmedlemmar
§ 7
Person, som gjort sig särskilt förtjänt därav kan, efter förslag från styrelsen, av ordinarie
föreningsstämma utses som hedersmedlem. Hedersmedlem äger samma rättigheter som övriga
medlemmar.
Mandattiden för hedersmedlem är obegränsad och avgiftsfri.
Medlemsförteckning
§ 8
Över föreningens medlemmar ska genom styrelsens försorg föras
förteckning som anger varje medlems namn, adress, mailadress, tel.nr och
födelsedatum.
Utträde ur föreningen
§ 9
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

Uteslutning ur föreningen
§ 10
Styrelsen äger rätt att tills vidare ur föreningen utesluta medlem som motarbetar föreningens
ändamål eller uppträder på sådant sätt att styrelsen finner att föreningens verksamhet eller
anseende skadas.
För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av de vid styrelsesammanträdet närvarande
styrelseledamöterna biträder detsamma.
Beslutet träder omedelbart i kraft men för att bli slutgiltigt gällande ska det även godkännas av
närmast påföljande föreningsstämma.
Medlem som trots påminnelse underlåtit att betala sin medlemsavgift betraktas som utesluten ur
föreningen.

Avgifter
§ 11
Medlemsavgift beslutas av höstmötet, som också beslutar om förfallodag.

Föreningens organ
§ 12
Föreningens organ är:
1) föreningsstämma (ordinarie föreningsstämma, höstmöte och extra
föreningsstämma) 2) styrelsen 3) revisorerna

Föreningsstämman
§ 13
Vid varje form av föreningsstämma gäller:
att varje medlem, som för föregående samt innevarande räkenskapsår betalat medlemsavgiften,
har en röst,
att röstning med fullmakt ej får förekomma
att omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs,
att för beslut fordras enkel majoritet, dock att kvalificerad majoritet fordras i fall som anges
i § 30,
att vid lika röstetal ordföranden vid stämman har utslagsröst, utom i fråga om val, då
avgörande sker genom lottning.
att styrelseledamot ej får delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka
vederbörande är ansvarig, eller i beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen eller
val av revisorer och revisorssuppleanter,
att ärende som ej varit upptaget på föredragningslistan ej får företas till avgörande.
§ 14
Ordinarie föreningsstämma hålls senast före april månads utgång varje år, på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Höstmöte ska hållas under fjärde kvartalet.
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 1/3 av
medlemmarna, med angivande av ärende, begär sådan stämma.

§ 15
Val av ordförande sker genom att föreningsstämman utser ordförande.
Valbar som ordförande är endast den som ingår i styrelsen.
§ 16
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas:
1) val av ordförande vid stämman,
2) anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman,
3) val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att
tillika vara rösträknare,
4) fastställande av röstlängd,
5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
6) styrelsens årsredovisning
7) revisorernas berättelse,
8) fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till
vinstdisposition,
9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman,
10) fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter,
11) val av styrelseledamöter,
12) val av styrelseordförande för ett år (tillämpas när föreningsstämman ska utse ordförande)
13) val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
14) utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa
ordinarie föreningsstämma,
15) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före
stämmans avhållande,
16) från styrelsen hänskjutna förslag,
17) ev. ärenden enligt § 7, 10, 30 och 31.

§ 17
Vid höstmöte, som hålls under fjärde kvartalet, ska följande ärenden handläggas:
1) val av ordförande vid höstmötet,
2) anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet,
3) val av två personer att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och att tillika vara
rösträknare,
4) fastställande av röstlängd,
5) fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår,
6) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före
höstmöte,
7) från styrelsen hänskjutna förslag,
8) ev. ärenden enligt § 10, 30 och 31.

Styrelsen
§ 18
Föreningens styrelse ska bestå av sju ledamöter.
§ 19
Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma bland medlemmarna för tiden intill dess den
ordinarie föreningsstämma hållits som äger rum under fjärde räkenskapsåret efter det år valet
skett. För att vara valbar krävs att medlemmen är myndig.
Styrelseledamöterna avgår växelvis fyra vartannat år, respektive tre vartannat år.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, ska kompletteringsval för återstående mandat-period ske vid nästa ordinarie föreningsstämma. Om fler än två styrelseledamöter avgår, ska
styrelsen kalla till extra föreningsstämma för kompletteringsval.
Styrelseledamot som under mandattiden uppnår 70 års ålder avgår som styrelseledamot vid
nästkommande ordinarie föreningsstämma.

§ 20
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter
påfordrar det.
Är såväl ordföranden som vice ordföranden förhindrade att närvara, utses annan styrelseledamot
att vara ordförande vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga styrelseledamöter.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika
röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är
närvarande krävs enhällighet för ett giltigt beslut. För giltigt beslut enligt § 10 om uteslutning av
medlem krävs därutöver att minst 2/3 av de röstande biträder beslutet.

§ 21
Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt tillvarataga dess
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt:
att ansvara för tävlingsverksamheten inom av ST beslutade ramar och med sportliga och
ekonomiska handlingsplaner på både kort och lång sikt,
att övervaka att de aktiva inom regionen följer av ST, föreningen och myndigheter
utfärdade bestämmelser och beslut,
att handha och på ett betryggande, affärsmässigt och långsiktigt sätt förvalta föreningens
medel och övrig egendom,
att på föreningens vägnar ingå avtal i fråga om köp eller försäljning av fast egendom, att
upplåta panträtt i fast egendom och att uppta lån i föreningens namn,
att inför domstol och andra myndigheter föra föreningens talan,
att utse fullmäktige jämte suppleanter till ST:s fullmäktigemöte,
att utse representant till ST:s förtroenderåd,
att avge årsredovisning över föreningens verksamhet,
att verka för utbildning av de aktiva samt
att stimulera ungdomar att medverka inom travsporten
Firmateckning
§ 22
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.
Valberedning
§ 23
För val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter
ska finnas en valberedning bestående av fem ledamöter.
Valberedningen skall också föreslå arvoden för förtroendevalda, revisorer och
revisorssuppleanter.
Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma då också en av
ledamöterna utses till valberedningens ordförande.
Valberedningen är verksam till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
Valberedningen ska sträva efter att sänka medelåldern i föreningen och att få en jämnare
könsfördelning
§ 24
Valberedningens förslag ska skriftligen, via mail eller via SMS tillställas envar av medlemmarna
senast tre veckor före den föreningsstämma då val ska äga rum.
Motförslag vid val ska tillställas valberedningens ordförande att vara denna tillhanda senast tolv
dagar före föreningsstämman.
Motförslag ska av valberedningens ordförande senast sex dagar före stämman sändas till
medlemmarna.
Förslag och motförslag kan endast väckas av den som är medlem i föreningen.
Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit
inom föreskriven tid.
Revisorer
§ 25
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie
föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits två revisorer och två
revisorssuppleanter.
Av revisorerna ska minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Kallelse till föreningsstämma m.m.
§ 26
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast fem veckor och till höstmöte senast tre
veckor samt till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman skriftligen, via mail eller via
SMS till medlemmarna under deras i medlemsförteckningen angivna adresser. På samma sätt
sänds även övriga meddelanden till medlemmarna.
I kallelse till extra föreningsstämma ska anges de frågor som föranleder kallelsen.

Ansvar mot tredje man
§ 27
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.
Föreningens överskott
§ 28
Överskott på föreningens verksamhet ska varje år överföras i ny räkning eller fonderas. Överskott
får inte utdelas till medlemmarna.

Stadgeändring. Upplösning
§ 29
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två på
varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie. På den stämma som hålls sist ska
beslutet ha biträtts av minst ¾ av de röstande för att vara giltigt.
För att beslutet om stadgeändring ska bli giltigt fordras dessutom att detsamma godkänns av
ST:s styrelse.
Överskott vid upplösning
§ 30
Om föreningen upplöses, ska, sedan alla skulder betalts, samtliga återstående tillgångar
överlämnas till någon organisation som har till ändamål att främja svensk travsport och/eller
svensk hästavel och då i första hand inom den egna regionen.
Beslut enligt första stycket fattas vid föreningens sista föreningsstämma.
För att beslutet ska bli giltigt fordras att detsamma godkänns av ST:s styrelse.
Tolkningsfrågor
§ 32
Uppkommen tvist inom sällskap om stadgarnas tolkning ska hänskjutas till ST:s styrelse.

Överklagande
§ 33
Beslut av föreningsstämma, som inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot
ändamålen i stadgarna, får efter skriftlig begäran av minst 30, eller minst en tredjedel om
medlemsantalet uppgår till högst 90, av medlemmarna överklagas till ST:s styrelse.
Överklagandet ska ha inkommit till ST:s styrelse inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. I överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och
skälen för den begärda ändringen.